Trwa monitoring naruszeń siedlisk i gatunków Natura 2000

W sezonie 2010 kontynuujemy monitoring naruszeń przyrodniczych siedlisk i gatunków NATURA 2000 w Polsce południowo-zachodniej. Formularz zgłoszeń na stronie www.natura2000.pl

10 maja 2010
Drodzy Strażnicy Natury!

Przypominam, iż w sezonie 2010 kontynuujemy monitoring naruszeń przyrodniczych siedlisk i gatunków NATURA 2000 w Polsce południowo-zachodniej. Formularz zgłoszeń na stronie www.natura2000.pl. Namawiam gorąco zatem do informowania nas o obserwowanych w terenie zniszczeniach i współpracy w przygotowywaniu ekspertyz i opini na temat naruszeń.

Od stycznia 2009 roku przyjmujemy zgłoszenia o przypadkach naruszenia prawa oraz zniszczeniach siedlisk i populacji gatunków NATURA 2000 w województwach: wielkopolskim, lubuskim, opolskim, dolnośląskim.

Do chwili obecnej otrzymaliśmy ponad 30 zgłoszeń naruszeń (w tym kilka przypadków potencjalnych naruszeń, gdzie w razie realizacji planowanych interwencji szkody mogą być istotne). W uzasadnionych wypadkach podjęto działania interwencyjne, co w praktyce oznacza najczęściej zawiadomienie właściwego organu o zaistnieniu szkody w środowisku (na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, Dz. U. Nr 75, poz. 493 z późniejszymi zmianami).

Z zebranych dotąd informacji wynika, iż najwięcej zmian w środowisku przyrodniczym jest wywoływana przez przedsięwzięcia o skali niewielkiej, często nie wymagające przeprowadzenia odpowiednich procedur, jak działania zmierzające do przywrócenia drożności cieków, odmulanie rowów lub zmiana sposobu użytkowania trwałych użytków zielonych. Efekt skumulowany zniszczeń jest naprawdę znaczący!!!

Prosimy o kontakt oraz nadsyłanie informacje o przypadkach zagrożeń i zniszczeń spowodowanych w populacjach i siedliskach:
A/ gatunków roślin i zwierząt z Załącznika II Dyrektywy 92/43/EEC („dyrektywy siedliskowej”) w obszarach Natura 2000 istniejących i proponowanych;
B/ gatunków roślin i zwierząt z Załącznika II i IV Dyrektywy 92/43/EEC poza obszarami Natura 2000;
C/ siedliskach z listy Załącznika I Dyrektywy 92/43/EEC

Pozdrawiam i wszystkim aktywnym dziękuję za wlączenie się do programu.


Sabina Lubaczewska
Koordynator projektu „Strażnicy Natury 2000…”
www.natura2000.pl

 

stopka