Strażnicy Natury – monitoring naruszeń przyrodniczych stanu siedlisk i gatunków

Projekt realizowany w latach 2009-2010 angażował organizacje pozarządowe i wolontariuszy w społeczny monitoring naruszeń prawa poprzez zniszczenia populacji i siedlisk w nawiązaniu do zapisów Załącznika I, II i IV Dyrektywy 92/43/EEC.

 

Dział interwencje

W dziale INTERWENCJE informujemy o krokach podjętych po otrzymaniu zgłoszenia o naruszeniu prawa - zniszczeniach siedlisk i gatunków Natura 2000 lub potencjalnych zagrożeniach. Po sprawdzeniu zgłoszeń przez naszych współpracowników występujemy do odpowiednich urzędów z prośbą o interwencję. Cały proces, dokumentację naruszenia oraz przebieg interwencji przedstawiamy na bieżąco w formie kolejnych notatek.

 

Wiadomości

dział przedstawia aktualne zdarzenia związane z projektem oraz posiada system linków do szcególnie cennych pod względem merytorycznym zasobów sieciowych.

 

Jak żyć z Naturą 2000

W obszarach Natura 2000 jedynym celem i sposobem osiągania korzystnego stanu ochrony jest ni mniej ni więcej tylko... jego utrzymanie w stanie, który mieliśmy na początku powstania obszaru.

 

Publikacje

prezentujemy wydawnictwa oraz prezentacje związane z realizowanym projektem. Szczególnie polecamy lekturę "Przyjazne naturze kształtowanie rzek i potoków"
 

Jak żyć z Naturą 2000 - praktyczny poradnik

W obszarach Natura 2000 jedynym celem i sposobem osiągania korzystnego stanu ochrony jest ni mniej ni więcej tylko... jego utrzymanie w stanie, który mieliśmy na początku powstania obszaru.Jest to jedyny warunek, jakiemu podlegają ograniczenia gospodarowania na terenie obszaru. Jedynym więc czego nie możemy w obszarze Natura 2000 to pogarszać stanu siedlisk naturalnych i siedlisk gatunków. Zobowiązuje nas do tego – w formie bezpośredniej – artykuł 6(2) Dyrektywy Siedliskowej

Serwis www.natura2000.pl, uruchomiony w ramach programu „Strażnicy Natury – monitoring naruszeń przyrodniczych stanu siedlisk i gatunków”, miał na celu ułatwienie zgłaszania i gromadzenia informacji o naruszeniach obowiązujących przepisów, skutkujących pogorszeniem stanu siedlisk i populacji gatunków Natura 2000 lub ich zniszczeniem. Serwis zawiera poradnik skierowany do podmiotów gospodarujących na obszarach Natura 2000, wyjaśniający stan prawny i omawiający procedurę postępowania w poszczególnych sytuacjach i przedsięwzięciach inwestycyjnych.

Obecnie system zgłoszeń został zawieszony.
Po pełnej restrukturyzacji naszego portalu, wzmocnieniu i uaktualnieniu częsci merytotycznej (do końca marca br.) zamierzamy ponownie uruchomić system powiadamiania o naruszeniach obszarów Natura2000. Tym razem do współpracy zapraszamy organizacje z terenu całego kraju, które chciałyby wziąć udział w tej działalności. Prosimy o kontakt (aders w dziale kontakt).

stopka