Dział interwencje

W dziale INTERWENCJE informujemy o krokach podjętych po otrzymaniu zgłoszenia o naruszeniu prawa - zniszczeniach siedlisk i gatunków Natura 2000 lub potencjalnych zagrożeniach. Po sprawdzeniu zgłoszeń przez naszych współpracowników występujemy do odpowiednich urzędów z prośbą o interwencję. Cały proces, dokumentację naruszenia oraz przebieg interwencji przedstawiamy na bieżąco w formie kolejnych notatek.

 
MAPA INTERWENCJI
 

 

Działanie punktu monitoringowo-interwencyjnego:
Do chwili obecnej otrzymaliśmy ponad 30 zgłoszeń naruszeń poprzez stronę www.Natura2000.pl (w tym kilka przypadków potencjalnych naruszeń, gdzie w razie realizacji planowanych interwencji szkody mogą być istotne).
Przyjęte zgłoszenia są analizowane przez konsultanta przyrodniczego, w razie wątpliwości lub konieczności uzupełnienia danych o zniszczeniu wysyłany jest w miejsce szkody ekspert, który na podstawie wizji terenowej przygotowuje opinię. Nie wszystkie zgłoszenia wymagają dodatkowej ekspertyzy. Niektóre są przygotowane przez specjalistów przyrodników i na tyle gruntownie, że po konsultacji z konsultantem przyrodniczym kierowane są do właściwego organu (najczęściej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, ale też gmin, nadleśnictw, Regionalnych Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, itp.) w postaci zawiadomienia o zaistnieniu szkody w środowisku z prośbą o podjęcie działań interwencyjnych. Nie we wszystkich zgłaszanych do nas przypadkach konieczne jest podjęcie formalnych kroków, tj. zawiadomienia o szkodzie. Czasem po wykonaniu ekspertyzy okazuje się, że nie wystąpi spodziewana szkoda znacząca lub czasem inwestor na skutek rozmowy odstępuje od planowanych działań.

W dziale interwencje informujemy o podjętych działaniach w odpowiedzi na zgłoszenia o naruszeniach.

stopka