Wiedza o Naturze 2000 - wstępne wyniki badań ankietowych

Ze wstępnej analizy ankiet przeprowadzonych z adresatami projektu na seminarium (samorządowcach i innych gospodarujących na obszarach chronionych) wynika iż , stan wiedzy o programie ochrony Natura 2000 i obowiązkach z niego wynikających jest wciąż niezadowalający.

01 kwietnia 2010

Z  adresatami projektu, na początku prowadzonego seminarium, przeprowadzono badania ankietowe dotyczące znajomości przepisów i zasad ograniczających naruszenia stanu przyrodniczego gatunków i siedlisk Natura 2000. Otrzymano 79 ankiet zwrotnych. Jak wynika ze wstępnych analiz, stan wiedzy o programie ochrony Natura 2000 i obowiązkach z niego wynikających jest wciąż niezadowalający. Najwięcej kłopotów sprawiło pytanie o to gdzie i w jakich warunkach chronioen są gatunki i siedliska przyrodnicze Natura 2000. Jedynie 40% ankietowanych  odpowiedziało, iż są chronione również poza obszarami Natura 2000 – bez względu na występowanie innych form ochrony (ryc. obok obrazuje jakość odpowiedzi udzielonych na pytania o uwarunkowania prawne sieci Natura 2000).

Po realizacji wszystkich zaplanowanych w projekcie seminariów i zebraniu materiału przeprowadzone zostaną na wybranej losowo próbie badania w celu oceny zmiany stanu wiedzy na temat prawnych uwarunkowań ochrony siedlisk i gatunków. Na jego podstawie których opracowany zostanie raport zbiorczy.

stopka