Natura 2000 w praktyce - seminarium

Seminarium poświęcone praktycznym aspektom gospodarowania i prowadzenia inwestycji na obszarach Natura 2000, odbyło się 11 grudnia 2009 we Wrocławiu. W spotkaniu wzięło udział ponad 90 osób z różnych instytucji i samorządów z dolnego Śląska oraz ościennych województw.

22 grudnia 2009

 

Seminarium poświęcone praktycznym aspektom gospodarowania i prowadzenia inwestycji na obszarach Natura 2000, odbyło się 11 grudnia 2009 we Wrocławiu. W spotkaniu wzięło udział ponad 90 osób z różnych instytucji i samorządów z dolnego Śląska oraz ościennych województw. W swoich wystąpieniach zaproszeni prelegenci poruszali prawne i praktyczne zagadnienia dotyczące m.in.: przedmiotu ochrony w obszarze Natura 2000, procedury tzw. screeningu, definicji szkody znaczącej, odpowiedzialności za realizację działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000. Przybliżyli też wyniki dotychczasowego monitoringu naruszeń stanu siedlisk i populacji gatunków, prowadzonego w czterech zachodnich regionach Polski oraz przedstawili przykłady „z życia” rozwiązań sytuacji potencjalnie konfliktowych.
Dzięki dużej informacji zwrotnej, otrzymanej od uczestników (wszystkim wypełniającym ankietę serdecznie dziękujemy) organizatorzy mają szansę rozszerzyć i uściślić tematykę kolejnych tego typu spotkań planowanych na marzec 2010.
Seminarium zorganizowała Fundacja EkoRozwoju w ramach projektu „Strażnicy Natury 2000…”.

Wygłoszone prezentacje do ściągnięcia w załącznikach:

  1. Najczęstsze przyczyny konfliktów środowiskowych, zniszczeń i zagrożeń siedlisk Natura 2000. Wyniki dotychczasowego monitoringu w czterech województwach
  2. Prawne aspekty funkcjonowania sieci Natura 2000
  3. Kluczowe elementy ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000
  4. Inwestycje na obszarach Natura 2000 - przykłady pozytywnych rozwiązań sytuacji (potencjalnie) konfliktowych
  5. Konsultacje środowiskowe dotyczące opiniowania projektów przez organizacje pozarządowe w ramach RPO WD 2007 – 2013
  6. Możliwość wykorzystania konsultacji środowiskowych dla zapobiegania konfliktom - szanse i zagrożenia
stopka