Procedura screeningu

02 kwietnia 2009

Kiedy dokonać oceny oddziaływania planu lub przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (procedura screeningu) ?

Zawsze. Po prostu po to żeby ustrzec się późniejszych niespodzianek. "Screening" polega na:

  • określeniu celu i zasięgu inwestycji;
  • ustaleniu jej możliwych oddziaływań na przedmioty ochrony w obszarze Natura 20000;
  • sprawdzeniu w jakich odległościach od obszarów Natura znajduje się dana inwestycja;
  • określeniu (zgodnie z zasadą przezorności, która nakazuje nam wykluczenie jakichkolwiek negatywnych wpływów ponad wszelką wątpliwość) czy poszczególne potencjalne oddziaływania inwestycji mogą wpływać na przedmioty ochrony na obszarze. Jeśli mamy choć cień wątpliwości zlecamy ocenę oddziaływania na obszar.

Uwaga! Screening dotyczy nie tylko obszarów leżących w bezpośredniej bliskości przedsięwzięcia. I tak:

  1. W wykonywanej obecnie ocenie suchego zbiornika przeciwpowodziowego na jednej z dużych rzek Polski, największy wpływ negatywny stwierdzono na obszar leżący w dole rzeki, w odległości ponad 100 km od niego!
  2. W ocenach projektów drogowych bierzemy pod uwagę ich wpływ nie tylko na obszar, przez który droga przebiega lub z którym graniczy, ale także obszary leżące w górę i w dół drogi. Musimy rozważyć też w jaki sposób budowa lub przebudowa drogi wpłynie na natężenie ruchu na tych obszarach (np. niektóre oceny wykonywane dla dróg krajowych w centrum Wrocławia wykazywały możliwość wpływu na obszar „Stawy w Borowej”, znajdujący się o 16 km od centrum miasta....
  3. Jeżeli planujemy niewielką inwestycję w obrębie zabudowy miejscowości leżącej na terenie Natura 2000 - stawiamy ją na terenach rolnych będących polem lub świeżym ugorem, lub na terenie wcześniej wykorzystywanym pod zabudowę – najczęściej inwestycja ta nie będzie miała znaczącego wpływu na przedmioty ochrony i nie wymaga oceny oddziaływania. Wyjątkami są duże hodowle zwierząt, fermy norek, szczególnie szkodliwe zakłady przemysłowe. Każdy taki przypadek należy bowiem w procedurze screeningu rozważyć.
stopka