[43] Szkoda w siedlisku plazów i ptaków - zniszczenie stawu k. Lubawki

Do szkody (w tym w siedliskach gatunków z załączników do Dyrektyw I Ptasiej i II Siedliskowej) doszło w okresie październik-listopad 2009 w wyniku rozbudowy sąsiedniego składowiska odpadów komunalnych - 1 km na NE od Lubawki

 
06 października 2010

Gatunek/siedlisko przyrodnicze
żaba trawna Rana temporaria, ropucha szara Bufo bufo, traszka grzebieniasta Triturus cristatus, traszka zwyczajna Triturus vulgaris, Traszka górska Triturus alpestris oraz wielu gatunków ptaków, Zniszczeniu uległo też siedlisko motyli modraszka nausitous Glaucopsyche nausithous oraz modraszka telejus Glaucopsyche teleius, czerwończyka fioletka Lycaena helle, czerwończyka nieparka Lycaena dispar, na skutek przesuszenia (drenaż) pobliskiej łąki

Województwo
dolnośląskie

Gmina
Lubawka

Szczegółowa lokalizacja

Zagrożona populacja

Zniszczona populacja/powierzchnia

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni krajowej

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni w regionie (województwie)

Inwestycja
Do szkody (w tym w siedliskach gatunków z załączników do Dyrektyw I Ptasiej i II Siedliskowej) doszło w okresie październik-listopad 2009 w wyniku rozbudowy sąsiedniego składowiska odpadów komunalnych - 1 km na NE od Lubawki

Inwestor

Środki finansowe

Organ udzielający zezwolenia na inwestycję

Ocena oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem wymagań gatunku

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Konsultacje społeczne na etapie planowania

Interwencja w sprawie ochrony gatunku (numer pisma)

interwencja_admin | Interwencja administracji ochrony przyrody (numer pisma?)

Opis zdarzenia

Organizacja (Nazwa)

Organizacja (adres)

 

stopka