[33] Zniszczenia łęgów wierzbowo-topolowych w pobliżu m. Kiełczówek (obszar Natura)

 

Gatunek/siedlisko przyrodnicze
*91E0-1 – wierzbowe lasy łęgowe

Województwo
dolnośląskie

Gmina

Szczegółowa lokalizacja
Ok. 600 m na wschód od centrum Kiełczówka

Zagrożona populacja
Wskutek zaburzenia integracji ekosystemu zagrożony jest cały płat lasów łęgowych na tym odcinku doliny Widawy

Zniszczona populacja/powierzchnia

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni krajowej

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni w regionie (województwie)

Inwestycja
Budowa sieci energetycznej; obecne również wkopane studzienki (możliwe, że również dotyczy budowy kanalizacji)

Inwestor
Brak danych, prawdopodobnie Polskie Sieci Energetyczne (przecinka pod słupy energetyczne?)

Środki finansowe

Organ udzielający zezwolenia na inwestycję

Ocena oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem wymagań gatunku

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Konsultacje społeczne na etapie planowania

Interwencja w sprawie ochrony gatunku (numer pisma)

interwencja_admin | Interwencja administracji ochrony przyrody (numer pisma?)

Opis zdarzenia
W trakcie prac terenowych w dolinie Widawy w okolicy miejscowości Kiełczówek stwierdzono obecność zniszczeń w zasobach siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej (92/43/EEC) w obszarze Natura 2000 „Lasy Grędzińskie”. Zniszczenia dotyczą siedliska priorytetowego siedliska 91E0 – lasy łęgowe wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe. Stan zachowania siedliska w otoczenu jest bardzo dobry. Znaczna część powierzchni siedliska reprezentowana jest przez znajdujące się na różnych stadiach sukcesji zarośla wierzbowe, występujące w mozaice z dojrzałymi drzewami wierzb oraz płatami lasu. Całość tworzy niezwykle cenny przyrodniczo, dynamiczny kompleks o charakterze leśno-zaroślowym. Teren jest silnie podmokły, co świadczy o prawidłowym stanie wykształcenia siedliska. W lesie znajduje się także duża liczba martwego drewna, co może świadczyć o występowaniu w tym miejscu pachnicy dębowej, zasiedlającej często próchniejące wierzby. W otoczeniu siedliska 91E0 znajdują się duże i równie cenne płaty szuwarów turzycowych oraz niewielkie fragmenty trzcinowisk, stanowiące siedliska gatunków chronionych płazów oraz ptaków. Obszar ten został przecięty inwestycją liniową w postaci budowanej linii energetycznej oraz prawdopodobnie kanalizacji. W wyniku realizacji prac wycięto fragment łęgu wierzbowego pod budowaną linią (*91E0). Oprócz bezpośrednich zniszczeń doprowadzono do istotnego zagrożenia funkcjonowania i stanu zachowania całego płatu łęgu, a także siedlisk przyległych (wilgotne szuwary turzycowe, ziołorośla nadrzeczne, ekosystem rzeczny). Z pewnością zniszczono również, a na dużym obszarze pogorszono stan zachowania siedlisk gatunków wpisanych na załączniki Dyrektywy Siedliskowej (obszar stanowił doskonałe miejsce rozrodu dla płazów).

Organizacja(Nazwa)

Organizacja (adres)
Zakład Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej Instytut Biologii Roślin Uniwersytetu Wrocławskiego

Remigiusz Pielech

stopka