[32] Zabudowa góry Tarczynki - PLH020054

 

Gatunek/siedlisko przyrodnicze
6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

Województwo
Dolnośląskie

Gmina
Wleń

Szczegółowa lokalizacja
Wleń, dzielnica Gościradz, zachodnie zbocze góry Tarczynka, działki 249/3, 268 oraz 256, 243, 252, 253,255 a.m 5 obręb Wleń II

Zagrożona populacja
~20 ha

Zniszczona populacja/powierzchnia

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni krajowej

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni w regionie (województwie)

Inwestycja
Sprzedaż działek ANR

Inwestor
Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa oddział w Rakowicach

Środki finansowe

Organ udzielający zezwolenia na inwestycję
Burmistrz Miasta i Gminy Wleń, Rada Gminy Wleń

Ocena oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem wymagań gatunku

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Konsultacje społeczne na etapie planowania

Interwencja w sprawie ochrony gatunku (numer pisma)

interwencja_admin | Interwencja administracji ochrony przyrody (numer pisma?)

Opis zdarzenia
ANR oddział w Rakowicach (gmina Lwówek Śląski) wytycza działki budowlane na chronionych łąkach na terenie Natura 2000. Działki mają byc wystawione do sprzedaży do końca roku. Robią to w oparciu o plan zagospodarowania uchwalony przez Radę Gminy Wleń. Zarówno plan zagospodarowania, jak i studium uwarunkowań są obarczone błędami. Z jednej strony są tam zapisy, że łąki na górze Tarczynka postuluje sie objąć ochroną, a z drugiej załącznik graficzny wytycza tam działki budowlane. Realizacja tej inwestycji łamie rozporządzenia Wojewody Dolnosląskiego odnośnie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. Budowa tych osiedli odcina całkowicie zwierzęta zamieszkujace łąki i lasy na tej górze od dostępu do ich naturalnego wodopoju – rzeki Bóbr. Jest to dobrze widoczne zwłaszcza zimą, kiedy zamarzają potoki, widać wydeptane ściezki do Bobru. Górę zamieszkuje cały szereg gatunków zwierząt, w tym gatunki chronione. Nie jestem z zawodu biologiem, ale widuję na tym terenie żmije zygzakowate, chronione motyle, borsuki, sarny i inne zwierzęta. Łąki są też naturalnym żerowiskiem puszczyków, kań oraz przelotnie orłów bielików. Dwa razy w roku w parku u podnóża góry zatrzymuje się na dwa, trzy dni rodzina orłów. Polują przez trzy dni i lecą dalej. Polują też tam nocki duże zamieszkujace strychy okolicznych domów i strych pałacu. Budowa planowanego osiedla wiązałaby się też z budową sieci dróg. Góra Tarczynka nie jest samodzielnym ekosystemem, ale zasila w wody okoliczny potok Wierzbnik w okolicach którego żyją płazy wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Zanieczyszczenia z dróg, placów budów a potem z domów i ogrodów doprowadzą do wyginięcia tych chronionych stworzeń. Jestem przekonany, że wizyta biologa wykaże więcej kolizji z przyrodą. Do tej pory moje działania polegały na złożeniu zastrzeżeń do planu zagospodarowania, przed i po jego uchwaleniu. Napisałem odwołania do wojewody, dyrektora parków (z kopią do Ministra Ochrony Środowiska). Stowarzyszenie Modrzewie z Modrzewi interweniowało też u Starosty Lwóweckiego i Dyrektora Parków z jeleniej Góry. Do tej pory problem nie został rozwiazany. Proszę o pomoc w powstrzymaniu tej destrukcyjnej inwestycji. Zagrożone tereny/gatunki: 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 1324 Myotis myotis 1166 Triturus cristatus 1188 Bombina bombina 1059 Maculinea teleius 1060 Lycaena dispar 1061 Maculinea nausithous

Organizacja(Nazwa)
Sławomir Osiecki

Organizacja (adres)
ul. Wiejska 20A 80-209 Chwaszczyno Tel. 600 385 009

Sławomir Osiecki

stopka