[31] Niszczenie starorzecza 3150-2, pogorszenie jakości wód, Jarnołtów - Wrocław

 

Gatunek/siedlisko przyrodnicze
3150-2 starorzecze, regeneracyjne formy łęgu jesionowo-olszowego 91EO

Województwo
dolnośląskie

Gmina
Wrocław

Szczegółowa lokalizacja

Zagrożona populacja
Wąskie starorzecze na długości ok. 500 m i towarzyszące mu zarośla lasu łegowego

Zniszczona populacja/powierzchnia
Wąskie starorzecze na długości ok. 500 m i towarzyszące mu zarośla lasu łegowego

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni krajowej
W zasobach krajowych % powierzchni niszczonych siedlisk niewielki ok. 0,2 %

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni w regionie (województwie)

Inwestycja

Inwestor

Środki finansowe

Organ udzielający zezwolenia na inwestycję

Ocena oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem wymagań gatunku

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Konsultacje społeczne na etapie planowania
Brak danych

Interwencja w sprawie ochrony gatunku (numer pisma)
Brak danych

interwencja_admin | Interwencja administracji ochrony przyrody (numer pisma?)
Brak danych

Opis zdarzenia

Organizacja(Nazwa)

Organizacja (adres)

 

stopka