[24] ZGŁOSZENIE: Zniszczenie i zagrożenie zniszczeniem chronionych siedlisk i gatunków na obszarze planowanego obszaru SOO Źródliska Pijawnika,gmina Mysłakowice

 

Gatunek/siedlisko przyrodnicze
Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 6410, Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie – 6510, Torfowiska przejściowe i trzęsawiska – 7140, Brzegi lub osuszone dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Litorelletea, Isoeto-Nanojuncetea – 3130

Województwo
dolnośląskie

Gmina
Mysłakowice

Szczegółowa lokalizacja
Zniszczenie siedlisk oraz ich zagrożenie stwierdzono w miejscu inwestycji, która zlokalizowana jest w miejscowości Mysłakowice, przy drodze łączącej Jelenią Górę z Karpaczem, blisko skrzyżowania z drogą prowadzącą do centralnej części Mysłakowic i Łomnicy, na przeciwko stacji benzynowej. 50o51’28,97”E 15o46’21,47”N

Zagrożona populacja
Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 6410 – około 5ha, Torfowiska przejściowe i trzęsawiska – 7140 – do około 1,5 ha, Brzegi lub osuszone dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Litorelletea, Isoeto-Nanojuncetea – 3130 – około 0,25 ha

Zniszczona populacja/powierzchnia
Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 6410 – około 0,4 ha, Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie – 6510 – około 0,1 ha

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni krajowej
 

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni w regionie (województwie)
 

Inwestycja
 

Inwestor
 

Środki finansowe
 

Organ udzielający zezwolenia na inwestycję
 

Ocena oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem wymagań gatunku
 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
 

Konsultacje społeczne na etapie planowania
 

Interwencja w sprawie ochrony gatunku (numer pisma)
 

interwencja_admin | Interwencja administracji ochrony przyrody (numer pisma?)
 

Opis zdarzenia
Zniszczenie oraz zagrożenie zniszczeniem siedlisk oraz gatunków związane jest z rozpoczętą inwestycją na planowanym SOO Źródliska Pijawnika. W wyniku wizji terenowej, która odbyła się w dniu 23.10.2009 zauważono nasyp ziemny wraz z niedawno wykopanymi odwodnieniami dookoła nasypu. Nawieziona gleba zmieszana była z gruzem. Nie odnaleziono żadnych informacji dotyczących budowy (brak tablicy informacyjnej), w związku z tym istnieje duże prawdopodobieństwo, że działania te podjęte zostały bez uzyskania koniecznych zezwoleń oraz bez wymaganych ocen oddziaływań na chronione siedliska i gatunki. Stwierdzone szkody, należy uznać za znaczące. Ich ocena została określona na podstawie standartowego formularza danych dla tego obszaru. 1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 6410 zostały zniszczone na obszarze około 0,4 ha, co stanowi 2,1% powierzchni całkowitej siedliska w obszarze. Stwierdzono zagrożenie dla około 5 ha, tj. ponad 21% powierzchni siedliska na obszarze, być może jest to wartość zaniżona. Zagrożenie to jest związane z odwadnianiem terenu. Zmiana stosunków wodnych spowoduje degradację siedliska i inwazję gatunków obcych, w szczególności nawłoci późnej Solidago serotina, która rośnie w najbliższym sąsiedztwie. 2. Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie – 6510 – zostały zniszczone na obszarze 0,1 ha, stanowi to około 0,3% całkowitej powierzchni siedliska nie jest to zniszczenie znaczące, nie stwierdzono bezpośredniego zagrożenia dla tego siedliska, ale konieczna jest dokładna analiza w związku z planowaną inwestycją. 3. Torfowiska przejściowe i trzęsawiska – 7140 – nie stwierdzono bezpośredniego zniszczenia, ale w związku ze zmianą stosunków wodnych może ulec zniszczeniu całe siedlisko w obszarze. 4. Brzegi lub osuszone dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Litorelletea, Isoeto-Nanojuncetea – 3130 – nie stwierdzono bezpośredniego zniszczenia, ale w związku ze zmianą stosunków wodnych może ulec zniszczeniu całe siedlisko w obszarze. Dokładna liczba, ani powierzchnia zniszczonych lub zagrożonych roślin chronionych nie była możliwa do oszacowania ze względu na późny czas stwierdzenia szkody. Informacje na temat występowania gatunków chronionych zaczerpnięto z literatury (Pielech 2003) oraz na podstawie własnych obserwacji prowadzonych w latach wcześniejszych. Należy dodać, że obszar ten jest jednym z najcenniejszych na obszarze Kotliny Jeleniogórskiej. Oprócz wymienionych tutaj gatunków chronionych stwierdzono tutaj cały szereg roślin rzadkich regionalnie i na terenie kraju. Literatura: Narkiewicz C., Gramsz R. 2000: Flora i roślinność terenu źródłowego potoku Pijawnik. Szczegółowa inwentaryzacja przyrodnicza w początkowej fazie procesu renaturyzacji terenu źródłowego potoku Pijawnik. Na zlecenie Pracowni Przyrodniczej Fundacji Kultury Ekologicznej ZTP, Jelenia Góra. Mscr. Pielech R. 2003. Zagrożone gatunki roślin naczyniowych Sudetów we florze Wzgórz Łomnickich. Przyroda Sudetów Zachodnich T.6: 21-30. Pielech R. 2008. Flora roślin naczyniowych Wzgórz Łomnickich i jej antropogeniczne uwarunkowania. Acta Botanica Silesiaca T.3:27-57

Organizacja (Nazwa)
 

Organizacja (adres)
 

 

stopka