[23] ZGŁOSZENIE: Zniszczenie i zagrożenie zniszczeniem chronionych siedlisk i gatunków na obszarze planowanego obszaru SOO Źródliska Pijawnika, Jagniątków

 

Gatunek/siedlisko przyrodnicze
Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie – 6510, Torfowiska przejściowe i trzęsawiska – 7140

Województwo
dolnośląskie

Gmina
miasto Jelenia Góra

Szczegółowa lokalizacja
Siedliska położone są na SW od zabudowań osiedla Jagniątków, w pobliżu granic Karkonoskiego Parku Narodowego. Wspołrzędne geograficzne: 50o48’53,36”N 15o36’3,38”E

Zagrożona populacja
Torfowiska przejściowe i trzęsawiska – 7140 – do około 1,5 ha

Zniszczona populacja/powierzchnia
Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie – 6510 – 0,5ha, Torfowiska przejściowe i trzęsawiska – 7140 – 0,5 ha, kukułka szerokolistna, Dactylorhiza majalis, kukułka Fuchsa Dactylorhiza fuchsii, listera jajowata Listera ovata, pierwiosnka wyniosła Primula elatior

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni krajowej
 

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni w regionie (województwie)
 

Inwestycja
 

Inwestor
 

Środki finansowe
 

Organ udzielający zezwolenia na inwestycję
 

Ocena oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem wymagań gatunku
 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
 

Konsultacje społeczne na etapie planowania
 

Interwencja w sprawie ochrony gatunku (numer pisma)
 

interwencja_admin | Interwencja administracji ochrony przyrody (numer pisma?)
 

Opis zdarzenia
Zniszczenie, zagrożenie zniszczeniem siedlisk oraz gatunków chronionych związane jest z rozpoczętą inwestycją na obszarze SOO Karkonosze oraz OSO Karkonosze. W wyniku wizji terenowej, która odbyła się w dniu 07.08.2009 zauważono nasyp ziemny, wykonane rowy melioracyjne w płatach siedliska 7140 torfowiska przejściowe i trzęsawiska, a także naruszoną warstwę próchniczą gleby w siedlisku 6510 – Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie. Podjęte działania doprowadziły do zniszczenia siedliska 7140 na powierzchni około 0,5 ha w związku z pogłębieniem i poszerzeniem rowów odwadniających, co stanowi. 15% całkowitej powierzchni tego siedliska na obszarze chronionym oraz jego zagrożenia na obszarze 1,5 ha – 40% powierzchni całkowitej. Zarówno zniszczenie, jak i zagrożenie siedliska należy uznać za znaczące. Siedlisko 6510 zostało zniszczone na obszarze 0,5 ha, t.j. 0,3% zasobów tego siedliska w obszarze. Na terenie tego siedliska obserwowano naruszoną wierzchnią warstwę gleby w związku z prowadzonymi pracami ziemnymi. Z siedliskiem 7140 związany jest szereg gatunków chronionych kukułka szerokolistna, Dactylorhiza majalis, kukułka Fuchsa Dactylorhiza fuchsii, listera jajowata Listera ovata, pierwiosnka wyniosła Primula elatior. Ponadto występuje tutaj szereg gatunków mszaków objętych ochroną częściową i ścisłą, szczególnie z rodzaju torfowiec Sphagnum, których identyfikacji powinien dokonać specjalista z zakresu briologii. Zniszczenie siedliska jednoznaczne jest ze zniszczeniem wymienionych gatunków

Organizacja (Nazwa)
 

Organizacja (adres)
 

 

stopka