[21] ZGŁOSZENIE: Zaoranie łąk świeżych i muraw kserotermicznych w obszarze SOO „Pasmo Krowiarki” PLH 20019

 

Gatunek/siedlisko przyrodnicze
6510 Łąki świeże użytkowane ekstensywnie, 6210 Murawy kserotermiczne

Województwo
dolnośląskie

Gmina
Kłodzko, Bystrzyca Kłodzka

Szczegółowa lokalizacja
Gm. Kłodzko, obręb 0023, działki ew.: 13/2, 802 Gm Bystrzyca Kłodzka, obręb 19, działki ew.: 38, 39, 41, 42, 43, 44/1, 44/3, 44/5, 47/2, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 65/3, 66/1, 67 Współrzędne geograficzne: 50°20' N 16°42' E 50°20' N 16°41' E

Zagrożona populacja
 

Zniszczona populacja/powierzchnia
6210 – ok. 3,7 ha, 6510 – ok. 22,0 ha

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni krajowej
 

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni w regionie (województwie)
 

Inwestycja
Zaoranie łąk pod uprawę

Inwestor
 

Środki finansowe
 

Organ udzielający zezwolenia na inwestycję
 

Ocena oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem wymagań gatunku
 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
 

Konsultacje społeczne na etapie planowania
 

Interwencja w sprawie ochrony gatunku (numer pisma)
 

interwencja_admin | Interwencja administracji ochrony przyrody (numer pisma?)
 

Opis zdarzenia
W trakcie wizji terenowej w dniach 20-21.09.2009 r. stwierdzono wystąpienie szkody w środowisku polegającej na zniszczeniu, poprzez zaoranie, dwóch siedlisk chronionych: 6510 Łąki świeże użytkowane ekstensywnie oraz 6210 Murawy kserotermiczne na terenie SOO „Pasmo Krowiarki” PLH 20019. Zaoranie łąk świeżych i muraw kserotermicznych nastąpiło wiosną i jesienią 2009 r., mała część działek (dz. ew. 802 – łąka świeża, 66/1, 67, 65/3 – murawa kserotermiczna), prawdopodobnie wcześniej. Zniszczono ok 22,1 ha łąk świeżych, zgrupowanych w trzech grupach: 1) działka nr 13/2 (Gm. Kłodzko, obręb 0023) – w trakcie wizji terenowej, stwierdzono świeżo zaoraną łąkę, z chronionych gatunków na działce z całą pewnością występował Colhicum autumnale (patrz dokumentacja fotograficzna), z informacji ustnych wynika, że występowała tu też Dactylorhiza majalis, 2) działka nr 802 (Gm. Kłodzko, obręb 0023) – na północnej części działki stwierdzono uprawę gryki, 3) działki nr 38, 39, 41, 42, 43, 44/1, 44/3, 44/5, 47/2, 48, 50, 51 (Gm Bystrzyca Kłodzka, obręb 19) – zaorano bardzo duży kompleks łąk świeżych, miejscami prawdopodobnie niewielkie fragmenty muraw kserotermicznych. Działka nr 38 nie była zaorana, jednak opryskana herbicydem, a rosnąca na niej roślinność była całkowicie zniszczona. Łącznie uległo zniszczeniu ok 4% powierzchni chronionego siedliska w obszarze Natura 2000 – szkodę należy więc uznać za bardzo znaczącą. Zniszczone siedliska muraw kserotermicznych obejmują obszar ok 3,7 ha, w trzech kompleksach: 1) działki nr 39, 47/2, 48 (Gm Bystrzyca Kłodzka, obręb 19) – działki zaorane jesienią 2009, na zniszczonym obszarze występowały chronione gatunki roślin: Gentianella ciliata (ok. 20-30 okazów), Gymnadenia conopsea (ok .10-20 okazów) (E. Szczęsniak, K. Świerkosz, inf ustne), 2) działki nr 65/3, 66/1, 67 (Gm Bystrzyca Kłodzka, obręb 19) – działki zaorane wcześniej, na pewno w tym roku była obsiana zbożem (resztki słomy), 3) 53, 54, 55 (Gm Bystrzyca Kłodzka, obręb 19) – na działce stwierdzono uprawę gryki, najprawdopodobniej siedlisko zniszczono wiosną. Łącznie uległo zniszczeniu ok 4% powierzchni chronionego siedliska w obszarze Natura 2000 – szkodę należy więc uznać za bardzo znaczącą. Zniszczeniu uległy też stanowiska chronionych gatunków, m.in. Gentianella ciliata, Gymnadenia conopsea, Carlina acaulis.

Organizacja (Nazwa)
 

Organizacja (adres)
 

 

stopka