[20] ZGŁOSZENIE: Wykopanie rowów na torfowisku 7140 w Łącznej (gm. Mieroszów)

 

Gatunek/siedlisko przyrodnicze
7140-2 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (z rośl. Scheuchzerio–Caricetea nigrae)

Województwo
Dolnośląskie

Gmina
Mieroszów

Szczegółowa lokalizacja
Torfowisko przejściowe w dolinie przy skraju lasu, 0,5 km na NW od środkowej części wsi Łączna. Działki ewid. 14,15, 20/2, 9/6, ob. Łączna (50°40’16.14, 16°07’30.35)

Zagrożona populacja
3,5 ha torfowiska 7140 i podmokłych łąk, 1061 modraszek nausitous Maculinea nausithous

Zniszczona populacja/powierzchnia
0,5 ha torfowiska

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni krajowej
XX

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni w regionie (województwie)
XX

Inwestycja
Oszuszenie w celu użytkowania jako łąka

Inwestor
Właściciel prywatny lub dzierżawca

Środki finansowe
XX

Organ udzielający zezwolenia na inwestycję
brak

Ocena oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem wymagań gatunku
brak

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
brak

Konsultacje społeczne na etapie planowania
brak

Interwencja w sprawie ochrony gatunku (numer pisma)
nie podjęta

interwencja_admin | Interwencja administracji ochrony przyrody (numer pisma?)
nie podjęta

Opis zdarzenia
Wiosną 2009 w dolnej części torfowiska przejściowego wykopano system co najmniej 3 rowów o długości kilkuset metrów(rowy gł. 1-1,5 m i szer. 1 m). Wraz z istniejącym, starym rowem z którym je połączono powodują one bardzo silne odwodnienie powierzchni torfowiska oraz jego szybką degradację. W wyniku odwodnienia na torfowisku następuje ekspansja młodych brzóz, potęgujących zniszczenie siedliska. Ponadto odwodnieniu poddano część łąk wilgotnych, na których występuje motyl modraszek nausitous i prawdopodobne jest występowanie kilka kilometrów dalej modraszka telejusa oraz mającego tu typowe siedliska czerwieńczyka nieparka-gatunków z Zał. II Dyrektywy Siedliskowej. Zagrożony obiekt leży na terenie obszaru siedliskowego Natura 2000 – PLH020038 Góry Kamienne, utworzonego właśnie dla ochrony siedlsika 7140 i gatunku 1061.

Organizacja (Nazwa)
Klub Przyrodników Stacja Terenowa w Uniemyślu

Organizacja (adres)
Uniemyśl 60 58-408 Okrzeszyn Piotr Wasiak

 

stopka