ZGŁOSZENIE: Zniszczenie ziołorośli górskich 6430 oraz siedlisk chronionych gatunków zwierząt na potoku Szkło

Gatunek/siedlisko przyrodnicze
6430 ziołorośla górskie, 6510 niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie, 1096 minóg strumieniowy, 1163 głowacz białopłetwy, 1355 wydra

Województwo
dolnośląskie

Gmina
Lubawka

Szczegółowa lokalizacja
Góry Kamienne PLH020038, ok. 2,5 km odcinek potoku Szkło i siedlisk do niego przyległych wzdłuż położonej w dolinie potoku Szkło miejscowości Okrzeszyn, Gm. Lubawka (N 50º37’22.1” E 16 º1’54.4”- N 50º36’24.34” E 16º0’46.91”)

Zagrożona populacja
 

Zniszczona populacja/powierzchnia
Ziołorośla górskie towarzyszące potokowi Szkło na odcinku ok. 2 km, zniszczenie płatów siedliska łąk świeżych na powierzchni ok. 1 ha, zniszczenie koryta potoku Szkło na dł. ok. 300m

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni krajowej
Trudno oszacować udział zniszczonych powierzchni siedlisk, w przypadku łąk świeżych zniszczony teren należy uznać za nieznaczący, istotne straty istnieją w powierzchni siedlisk ziołorośli

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni w regionie (województwie)
 

Inwestycja
„Poprawa czystości dorzeczy Łaby i Odry poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na pograniczu polsko – czeskim”

Inwestor
gm. Lubawka, Gm. Zaclez

Środki finansowe
Projekt realizowany ze środków własnych Gmin partnerskich przy dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013.

Organ udzielający zezwolenia na inwestycję
Pozwolenie na budowę wydane decyzją Starosty Kamiennogórskiego nr 58/2008 z dnia 6 maja 2008 znak AB.7351/1518/117/L/04/05

Ocena oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem wymagań gatunku
Sporządzono następujące dokumenty: „Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko” Zakład Usług Geologicznych mgr Izabela Boratyńska, Jelenia Góra 2005, „Raport oddziaływania przedsięwzięcia na projektowany obszar specjalnej ochrony siedlisk „Góry Kamienne” (Natura 2000)” AKSZAK Consulting Mirosław Okińczyc, Wrocław 2005. Brak danych czy w powyższych opracowaniach odpowiednio uwzględniono aspekt występowania siedlisk i gatunków wymienionych w Dyrektywie Siedliskowej.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja Burmistrza Miasta Lubawka nr GG-3.7624/6/05-06 z dnia 15 marca 2006 roku ustalająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia obejmującego budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną we wsi Okrzeszyn

Konsultacje społeczne na etapie planowania
Brak danych

Interwencja w sprawie ochrony gatunku (numer pisma)
Brak danych

interwencja_admin | Interwencja administracji ochrony przyrody (numer pisma?)
Opinia Wojewody dolnośląskiego z 1 kwietnia 2008 SPO.III.AM.6613-3/34-2/08

Opis zdarzenia
W trakcie prac polegających na budowie kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Okrzeszyn zniszczono na odcinku ok. 2,5 km dobrze wykształcone ziołorośla górskie przylegające do koryta potoku w pasie o szerokości od kilku do kilkudziesięciu metrów. W trakcie prac zniszczono siedlisko stosując wykopy pod kanalizację szerokim pasem wzdłuż potoku, dodatkowo przerzucenie gleby spowoduje najprawdopodobniej jej kolonizację przez ruderalne gatunki roślin. Zniszczeniu uległy także niewielkie płaty łąk świeżych 6510. Udrożnienie koryta potoku i utwardzenie jego brzegów spowoduje zmianę poziomu wód gruntowych na terenach przylegających i oprócz fizycznego zniszczenia ziołorośli w wyniku utwardzenia koryta uniemożliwi ich spontaniczne odtworzenie. Potok jest także miejscem występowania minoga strumieniowego (gat. ujęty w Polskiej Czerwonej Księdze Kręgowców, kod 1096 ), którego larwy rozwijają się kilka lat w nanosach żwiru na dnie strumieni. Również gniazda, w których składana jest ikra budowane są w piaszczysto-żwirowych naturalnych dnach potoków. Utwardzenie i regulacja koryta jest także zniszczeniem siedliska głowacza białopłetwego (kod 1163, ikra i kryjówki lokalizowane pod kamieniami w naturalnych odcinkach potoków). Prace polegające na regulacji koryta negatywnie wpłyną na zasiedlające potok gatunki ptaków: pluszcza i pliszkę górską. Oba gatunki żerują na naturalnych odcinkach potoków o zróżnicowanym dnie i prądzie wody, gniazda lokalizowane są w brzegach cieków wodnych; między korzeniami drzew, wnękami w skałach.

Organizacja (Nazwa)
 

Organizacja (adres)
 

 

stopka