[18] ZGŁOSZENIE: Potencjalna szkoda na skutek regulacji odcinka rzeki Włodzica w Nowej Rudzie

 

Gatunek/siedlisko przyrodnicze
łęg 91E0, 6430 – górskie, nadpotokowe zarośla lepiężnikowe, 8220-3 – mszysto-paprociowych zbiorowisk zacienionych skał kwaśnych i obojętnych, wydry Lutra lutra, zimorodek Alcedo atthis, pluszcz Cinclus cinclus, pliszka górska Motacilla cinerea, dzięciołek Dendrocopos minor

Województwo
dolnosląskie

Gmina
Nowa Ruda

Szczegółowa lokalizacja
Zagrożenie szkodą występuje na odcinku o długości 1,1 km rzeki Włodzicy zlokalizowanym w mieście Nowa Ruda. Planowane roboty - stanowiące zagrożenie wystąpienia szkody w środowisku to regulacja odcinka rzeki od miejsca, w którym rzeka przylega do ulicy Cmentarnej w Nowej Rudzie (N50o35’1017’’, E016o30’10.18’’) do mostu na Włodzicy przy połączeniu ulic Stara Droga i Górnicza (N50o35’32.36’’, E 16o30’39.51’’).

Zagrożona populacja
0,95 ha priorytetowych łęgów 91E0, długości około 130 metrów siedliska 8220-3 – mszysto-paprociowych zbiorowisk zacienionych skał kwaśnych i obojętnych, Około 5 arów siedliska 6430 – górskie, nadpotokowe zarośla lepiężnikowe

Zniszczona populacja/powierzchnia
 

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni krajowej
 

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni w regionie (województwie)
 

Inwestycja
Roboty będą polegały między innymi na usunięciu wszystkich drzew i zarośli oraz na zabudowaniu obydwu brzegów kamieniami umocnieniami stabilizowanymi siatką etc. Regulacja jest częścią przedsięwzięcia: ,,Remont istniejącej zabudowy regulacyjnej wraz z modernizacją stopni celem poprawienia spływu wód oraz umożliwienia migracji ryb na rzece Włodzicy w km 5+300-9+000 w miejscowości Nowa Ruda’’.

Inwestor
RZGW we Wrocławiu

Środki finansowe
 

Organ udzielający zezwolenia na inwestycję
 

Ocena oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem wymagań gatunku
 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
 

Konsultacje społeczne na etapie planowania
 

Interwencja w sprawie ochrony gatunku (numer pisma)
 

interwencja_admin | Interwencja administracji ochrony przyrody (numer pisma?)
 

Opis zdarzenia
Potencjalne zniszczenia trzech typów chronionych siedlisk przyrodniczych – priorytetowych łęgów wierzbowych, topolowych, olszowych i jesionowych 91E0, (podtypy 91E0-1 i 91E0-5), mszysto-paprociowych zbiorowisk zacienionych skał kwaśnych i obojętnych 8220-3, górskich, nadpotokowych zarośli lepiężnikowych – 6430, a także miejsca występowania gatunku z II załącznika Dyrektywy 92/43/EWG – wydry Lutra lutra, miejsca gniazdowania ptaków z I załącznika Dyrektywy 79/409/EWG – dzięcioła czarnego Dryocopus martius, dzięcioła zielonosiwego Picus canus, zimorodka Alcedo atthis, oraz innych rzadkich chronionych polskim prawem gatunków ptaków - pluszcza Cinclus cinclus, pliszki górskiej Motacilla cinerea, dzięciołka Dendrocopos minor oraz dzięcioła zielonego Picus viridis, a poza tym, miejsca występowania żaby trawnej Rana temporaria

Organizacja (Nazwa)
 

Organizacja (adres)
 

 

stopka