[13] ZGŁOSZENIE: Grądy Odrzańskie: Linia energetyczna 400 2 x 110 kV - Naruszenie art 6(3) i 6(4) Dyrektywy Siedliskowej

Ocena oddziaływania na przedmioty ochrony Natura 2000 Grądy Odrzańskie oraz Grądy w Dolinie Odry wykazała oddziaływania znaczące dla siedlisk przyrodniczych oraz gatunków ptaków dla ochrony, których powołano oba obszary.

 

Gatunek/siedlisko przyrodnicze
91F0, 91E0, 6510, Milvus mulvus, Milvus migrans, Haliaeetus albicilla, Grus grus i in

Województwo
dolnośląskie

Gmina
Święta Katarzyna

Szczegółowa lokalizacja
Planowana linia energetyczna biegnie przez obszary Natura 2000 na wysokości Blizanowic, Trestna i Siechnic

Zagrożona populacja
brak prawidłowych ocen w OOŚ

Zniszczona populacja/powierzchnia
8 ha 91F0

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni krajowej
nie znany

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni w regionie (województwie)
nie znany

Inwestycja
„Wielotorowa dwunapięciowa linia elektroenergetyczna 400 110 kV Pasikurowice – Wrocław Południe (Małuszów)' - becnie pod nazwą „Wielotorowa dwunapięciowa linia elektroenergetyczna 400 2 x 110 kV Pasikurowice – Wrocław'

Inwestor
Polskie Sieci Energetyczne S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mysia 2

Środki finansowe

Organ udzielający zezwolenia na inwestycję
Wojewoda Dolnośląski,

Ocena oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem wymagań gatunku
Wykonana, jednak bez uwzględnienia niektórych grup gatunków narażonych na oddziaływania (nietoperze). Ptaki potraktowane w sposób niepełny, z niewłaściwie określonymi zagrożeniami lub ze stwierdzeniem braku zagrożeń.Nie rozpatrywano wariantu alternatywnego, mimo że Raport formułuje tezę o znaczącym wpływie negatywnym na przedmioty ochrony i zaleca kompensacje.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29.12.2006 (numer pisma SR.III.6613-5/48/DF/06)

Konsultacje społeczne na etapie planowania
Praktycznie bra.

Interwencja w sprawie ochrony gatunku (numer pisma)

interwencja_admin | Interwencja administracji ochrony przyrody (numer pisma?)

Opis zdarzenia
W Raporcie oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia rozpatrywano dwa warianty – zachodni oraz wschodni. Wariant zachodni nie biegnie przez obszary Natura 2000, natomiast wschodni przebiega przez obszary Natura 2000 PLB Grądy odrzańskie oraz PLH Grądy w Dolinie Odry. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej oraz wyrokami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości pierwszeństwo posiada zawsze wariant, który biegnie poza obszarami Natura. Mimo to na podstawie analizy wielokryterialnej wybrano wariant wschodni, biegnący poprzez obszary Natura. Nie wykonano oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze dla wariantu wschodniego. Ocena oddziaływania na przedmioty ochrony Natura 2000 Grądy Odrzańskie oraz Grądy w Dolinie Odry wykazała oddziaływania znaczące dla siedlisk przyrodniczych oraz gatunków ptaków dla ochrony, których powołano oba obszary.

Organizacja(Nazwa)
Zgłoszenie dokonali mieszkańcy okolicznych miejscowości, nie zorganizowani.

Organizacja (adres)

Galahad

stopka