[10] ZGŁOSZENIE: Zniszczenie siedliska mopka i nocka dużego - zasypanie sztolni w Kozich Chrzeptach

Zasypano korzeniami oraz ziemią szyb sztolni. Spowodowało to odcięcie dostępu do części korytarzy zmniejszając długość dostępnych chodników o ponad połowę. Zasypanie szybu zmieniło również mikroklimat co może uniemożliwić zimowanie, szczególnie zimnolubnego mopka i mroczka pozłocistego

 

Gatunek/siedlisko przyrodnicze
1324 Nocek duży (Myotis myotis), 1308 Mopek (Barbastella barbastellus), nocka Natterera (Myotis nattereri), nocka rudego (Myotis daubentonii), gacka brunatnego (Plecotus auritus), gacka szarego (Plecotus austriacus), mroczka pozłocistego (Eptesicus nilsonii)

Województwo
dolnośląskie

Gmina
Bardo

Szczegółowa lokalizacja
Między wzniesieniem Brzeźnicy i Grochowca, drogą od przełęczy z kapliczką na północ w kierunku Nowego Grochowa. Wejście do sztolni znajduje się około 150-200 m poniżej przełęczy, kilka metrów od drogi. Szyb znajduje się kilkadziesiąt metrów dalej w lesie (50º33.759 16º44.809).

Zagrożona populacja
kilkadziesiąt osobników

Zniszczona populacja/powierzchnia

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni krajowej

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni w regionie (województwie)
1324 Nocek duży - 0,5%, 1308 Mopek - 1 % (populacji zimującej)

Inwestycja

Inwestor
Nadleśnictwo Bardo

Środki finansowe

Organ udzielający zezwolenia na inwestycję
brak

Ocena oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem wymagań gatunku
brak

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
nie

Konsultacje społeczne na etapie planowania
nie

Interwencja w sprawie ochrony gatunku (numer pisma)
nie

interwencja_admin | Interwencja administracji ochrony przyrody (numer pisma?)
nie

Opis zdarzenia
Zasypano korzeniami oraz ziemią szyb sztolni. Spowodowało to odcięcie dostępu do części korytarzy zmniejszając długość dostępnych chodników o ponad połowę. Zasypanie szybu zmieniło również mikroklimat co może uniemożliwić zimowanie, szczególnie zimnolubnego mopka i mroczka pozłocistego.Jest to cenne zimowe stanowisko nietoperzy w tym rejonie Dolnego Śląska kontrolowane od 1997 roku. Co roku hibernowało tutaj kilka do kilkunastu osobników, jednak jest to liczba zaniżona ze względu na brak możliwości dokładnego sprawdzenia wszystkich szczelin. Spośród wszystkich podziemnych obiektów w Masywie Grochowej obiekt ten charakteryzował się utrzymującymi się niskimi temperaturami co sprzyjało wykorzystywaniu przez gatunki zimnolubne (mroczka pozłocistego i mopka). Duża liczba zróżnicowanych chodników pozwalała również na wykorzystanie przez inne gatunki. Zniszczenie tego stanowiska w połączeniu z regularnym niszczeniem chodników kopalni „Konstanty” w wyniku prac górniczych powoduje zagrożenie istnienia zimowych populacji nietoperzy. Dotyczy to zwłaszcza nocka dużego i mopka, które to gatunki charakteryzują się przywiązaniem do zimowisk.

Organizacja(Nazwa)

Organizacja (adres)

 

stopka