Na czym polega analiza rozwiązań alternatywnych?

Rozwiązania alternatywne to:

  • alternatywna lokalizacja (np. szlaku komunikacyjnego lub linii energetycznej),
  • alternatywne rozwiązania technologiczne lub konstrukcyjne,
  • także zaniechanie realizacji przedsięwzięcia.

Zbadanie rozwiązań alternatywnych, które nie będą negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000 lub zapewnią niewielkie oddziaływanie, które nie naruszy spójności obszaru należy do inwestora i powinno być wykonane na etapie projektowania inwestycji.

Rozwiązania alternatywne to:

  • alternatywna lokalizacja (np. szlaku komunikacyjnego lub linii energetycznej),
  • alternatywne rozwiązania technologiczne lub konstrukcyjne,
  • także zaniechanie realizacji przedsięwzięcia.

Z analizy takich rozwiązań powinien wynikać wariant wybrany przez inwestora i uzasadnienie tego wyboru. Pozwoli to uzasadnić w raporcie OOŚ:
• wybór analizowanych wariantów przedsięwzięcia, w tym wariantu polegającego na rezygnacji z jego realizacji (art. 52.1.3 POŚ);
• wybór wariantu, dla którego inwestor ubiega się o decyzje środowiskową (art. 52.1.5 POŚ).

Brak dostatecznego uzasadnienia jest najczęstszą przyczyną opóźnień bądź nawet braku zgody na realizację przedsięwzięcia w kształcie przewidzianym przez inwestora.

WAŻNE:

O wyborze najlepszego wariantu nie decyduje czynnik ekonomiczny ani społeczny, a jedynie argumenty przyrodnicze. Stwierdzenie, że przeprowadzenie inwestycji liniowej przez tereny rolnicze lub w pobliżu osiedli grozi protestem, a więc nie stanowi alternatywy nie może być uznawane za dostateczne uzasadnienie lokalizacji inwestycji na obszarze wchodzącym w skład sieci Natura 2000, zwłaszcza jeżeli narusza spójność tego obszaru lub oddziałuje negatywnie na cenne zasoby przyrody znajdujące się na tym obszarze.

stopka