• Istotne oddziaływanie w rozumieniu Dyrektywy 92/43/EEC (Siedliskowej)
  • źródło: prezentacja dr Krzysztofa Świerkosza (do pobrania w dziale Publikacje/prezentacje)

Czy na obszarze Natura 2000 można realizować inwestycje ZNACZĄCO NEGATYWNIE ODDZIAŁUJĄCE na obszar?

Zasadniczo nie jest możliwe przeprowadzenie inwestycji znacząco negatywnie oddziałującej na obszary Natura 2000, ale istnieje wyjatek od tej zasady i dotyczy sytuacji, gdy spełnione są łącznie trzy warunki.

Jeżeli ocena oddziaływania* wykazała znaczące negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, to w zasadzie nie można zezwolić na ich realizację, chyba że łącznie zachodzą nastepujące przesłanki:

  1. jest to uzasadnione koniecznymi wymogami o charakterze społecznym i gospodarczym,
  2. nie ma rozwiązań alternatywnych,
  3. zapewnione zostanie wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbędne dla zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci Natura 2000 (art. 34 ust. 1 ust. o ochr. przyr.)

Oznacza to, że ingerencja w obszar objęty ochroną sieci Natura 2000 będzie możliwa, jeśli inwestycja jest bezwzględnie konieczna z punktu widzenia potrzeb społecznych, brakuje dla niej realnej alternatywy, a ewentualne szkody powstałe w przyrodzie w związku z jej realizacją zostaną zrekompensowane działaniami służącymi przywróceniu równowagi w przyrodzie. To odstępstwo od zasady zakazu prowadzenia działalności inwestycyjnej znacząco oddziałującej na obszar Natura 2000 ma na celu umożliwienie inwestycji naprawdę koniecznych. Fakt, że rozwiązania alternatywne są kosztowne lub trudne technicznie nie zwalnia inwestora od konieczności ich zastosowania, gdy jest taka możliwość. Konieczne jest też powiadomienie Komisji Europejskiej o planowanym zadaniu i ewentualnym uwzględnieniu jej opinii.

*tzw. ocenę habitatową wykonujemy zawsze gdy zachodzi podejrzenie, iż przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000

 

 

stopka