• dr Piotr Tyszko
  • Paweł Antoniewicz
  • Monika Onyszkiewicz
  • Cezary Grochowski
  • Monika Szyrmer

Fundacja EkoRozwoju

WROCŁAW
Fundacja EkoRozwoju
office open 9:00 - 18:00

ul. Białoskórnicza 26
PL 50-134 Wrocław
tel/fax: 713430849, 713445948
biuro@eko.wroc.pl
www.fer.org.pl

więcej

05 kwietnia 2009

Fundacja EkoRozwoju
– rozwój w zgodzie z naturą

Fundacja EkoRozwoju działa od 1991 roku. Wspiera inicjatywy społeczne wykorzystujące walory przyrodnicze dla rozwoju w zgodzie z naturą. Ważną formą aktywności Fundacji EkoRozwoju jest edukacja ekologiczna, lobbing na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz czynna ochrona przyrody. Działalność Fundacji skupia się na Dolnym Śląsku. Dzięki uczestnictwu w Polskiej Zielonej Sieci oraz współpracy z partnerami zagranicznymi działania Fundacji mają zasięg nie tylko krajowy, ale także międzynarodowy.

Model Doliny Baryczy

Do modelowych działań Fundacji należy Program ekorozwoju Doliny Baryczy – jednego z cenniejszych obszarów przyrodniczych w Polsce. W Dolinie Baryczy Fundacja wspiera rozwój ekoturystyki oraz produktu lokalnego, chroni i promuje bogactwo przyrodnicze, aktywizuje mieszkańców wsi poprzez program Wioski z pomysłem. udziela także dotacji lokalnym liderom i organizacjom. Wypracowane w Dolinie Baryczy doświadczenia związane z rozwojem w harmonii z przyrodą są przez Fundację skutecznie wykorzystywane i promowane na innych obszarach cennych przyrodniczo.

Ekologiczny rynek

Rozwojowi rynku ekologicznych produktów i usług służą realizowane przez Dolnośląską Fundację Ekorozwoju od 2001 roku wrocławskie Ekojarmarki. Jest to największa tego typu impreza w Polsce. Ich uzupełnieniem  jest wsparcie systemu dystrybucji produktów ekologicznych oraz kampanie odpowiedzialnej i ekologicznej konsumpcji. Fundacja wspiera również rozwój usług ekoturystycznych oraz tworzenie służącej im infrastruktury turystyki rowerowej i przyrodniczej.

Edukacja ekologiczna

Działania edukacyjne Fundacji EkoRozwoju mają na celu podnoszenie wiedzy i umiejętności społecznych w zakresie zrównoważonego rozwoju. Do młodzieży szkolnej adresowane są programy edukacyjne takie jak: Nasz Krajobraz, Edukacja z  polotem, Szkoły dla ekorozwoju, łączące edukację z działaniami na rzecz środowiska i aktywizacją społeczności lokalnych. Cechą charakterystyczną tych programów jest zaangażowanie w ich realizację władz lokalnych oraz partnerów biznesowych, a także łączenie ich z imprezami plenerowymi dla ogółu mieszkańców. Ważną formą edukacji adresowanej do liderów organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych są programy dotyczące wykorzystania funduszy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Równolegle z programami edukacyjnymi i szkoleniowymi Fundacja prowadzi działania informacyjno-medialne. Dzięki wieloletniej aktywności Fundacji działa Zielona Brama -  największy w Polsce serwer dla ekologicznych organizacji pozarządowych. Uzupełnieniem działań internetowych są programy telewizyjne i radiowe, magazyn ekologiczny Kropla oraz inne wydawnictwa.  

Ochrona przyrody i krajobrazu

W celu zapobiegania zniszczeniom natury, Fundacja EkoRozwoju prowadzi monitoring przyrodniczy oraz promuje dobre przykłady przedsięwzięć przyjaznych dla przyrody. Aktywność w tym zakresie skupia się na ochronie dolin rzecznych oraz obszarów, siedlisk i gatunków europejskiej sieci Natura 2000. Innowacyjne w skali regionu i kraju  są realizowane przez Fundację programy ochrony przyrody i krajobrazu przyrodniczo-kulturowego, takie jak: kampanie ochrony i odtwarzania nasadzeń drzew Sadzimy dęby w Dolinie Baryczy,  Drogi dla Natury, programy czynnej ochrony łąk oraz ochrony bioróżnorodnodności związanej z rolnictwem oraz ochroną tradycyjnych ras zwierząt i drzew owocowych.

Ambasadorowie ekorozwoju

Przenoszeniu wiedzy i doświadczeń dotyczących zrównoważonego rozwoju obszarów cennych przyrodniczo służą programy międzynarodowe. Fundacja specjalizuje się w szczególności w przekazywaniu wiedzy i doświadczeń związanych z rozwojem obszarów wiejskich, ekoturystyką i rynkiem produktów lokalnych, a także z inicjowaniem i funkcjonowaniem partnerstw międzysektorowych. Ze względu na położenie, Fundacja od wielu lat współpracuje z partnerami z Czech i Niemiec. Ważnym kierunkiem współpracy międzynarodowej są też kraje Europy wschodniej – w tym Białoruś i Mołdawia oraz Gruzja.

Fundacja EkoRozwoju aktywnie współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi, jednostkami administracji samorządowej, regionalnej i państwowej, wyższymi uczelniami oraz innymi uczestnikami szeroko rozumianej działalności proekologicznej.

Aktualne informacje o działaniach Fundacji są dostępne w witrynie www.eko.wroc.pl

stopka