[17] ZGŁOSZENIE: Zniszczenie zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych 6410 (g. Wołczyn/Domaszowice)

 

Gatunek/siedlisko przyrodnicze
6410 zmiennowilgotne łaki trzęślicowe

Województwo
opolskie

Gmina
Wołczyn/Domaszowice

Szczegółowa lokalizacja
Na południe od nasypu linii kolejowej ok. 300 m na zachód od Duczowa Małego, zachodnia cześć działki nr 218/1

Zagrożona populacja

Zniszczona populacja/powierzchnia
Ok. 2 ha łąk, miejsce występowania chronionych gatunków roślin Botrychium lunaria, Gentiana pneumonanthe, Opioglossum vulgatum

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni krajowej
trudno oszacowac

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni w regionie (województwie)
jedno z liczniejszych w województwie opolskim stanowisk nasięźrzału pospolitego Ophioglossum vulgatum, jedno z sześciu w województwie opolskim stanowisk goryczki wąskolistnej Gentiana pneumonanthe, podejźrzon księżycowy Botrychium lunaria stanowisko w pobliżu Duczowa Małego jest jednym z trzech znanych stanowisk gatunku w województwie i jest najliczniejszym stanowiskiem na jego terenie

Inwestycja
Przeoranie i założenie pola kukurydzy na łące 6410

Inwestor
prywatny

Środki finansowe
prywatne

Organ udzielający zezwolenia na inwestycję
brak

Ocena oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem wymagań gatunku
brak

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
brak

Konsultacje społeczne na etapie planowania
brak

Interwencja w sprawie ochrony gatunku (numer pisma)
brak

interwencja_admin | Interwencja administracji ochrony przyrody (numer pisma?)
brak

Opis zdarzenia
Przedmiotem doniesienia o wystąpieniu szkody w środowisku w rozumieniu Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 o szkodach w środowisku i ich zapobieganiu (Dz. U. Nr 75, Poz. 493) jest zniszczenie ok. 2 ha powierzchni dobrze wykształconego siedliska 6410 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe w pobliżu miejscowości Duczów Mały, ok. 100 m na południe od nasypu linii kolejowej. Zniszczona łąka położona jest w kompleksie łąk zmiennowilgotnych i ekstensywnie użytkowanych łąk świeżych (kod 6510) przebiegającym południkowo od Duczówa Małego do Dobroszowic. Łąki położone są w dolinie bezimiennego strumienia zapewniającego wysoki poziom wód gruntowych i warunkującego obecność siedlisk łąk zmiennowilgotnych. Obszar podlegający zgłoszeniu oprócz siedliska 6410 był także miejscem występowania rzadkich i podlegających ochronie prawnej gatunków roślin, których występowanie zostało dobrze udokumentowane (Botrychium lunaria, Gentiana pneumonanthe, Opioglossum vulgatum )

Organizacja(Nazwa)

Organizacja (adres)

huck

  • dokumentacja fotograficzna
stopka